Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar:

16 ýaşa ýetip ilkinji gezek pasport alýan raýatlar üçin:

Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen we Türkmenistanyň raýatlygynda dikeldilen raýatlar üçin:

Ýitirilen (ogurlanan, ýanan) pasportlaryň ýerine täze pasport bermek üçin:

Bellik: Eger-de raýatlar tarapyndan pasportyň ogurlanandygy barada degişli Polisiýa bölüminden we pasportyň ýanandygy barada ýangyn gullugyndan kepilnama bolan ýagdaýynda raýatlar administratiw jogapkärçilikden boşadylýar.

Pasport ulanmaga ýaramsyz bolan ýagdaýynda:

Familiýasyny, adyny, atasynyň adyny, milletini üýtgedenler ýa-da ýazgylarda nätakyklar ýüze çykarlan halatynda: