BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň orny

  • 17.04.2021
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oňyn bitaraplygyň ýörelgelerine esaslanýan hem-de ählumumy abadançylygyň we gülläp ösüşiň bähbidine giň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen öňdengörüjilikli, täzeçillik syýasaty türkmen döwletiniň dünýädäki abraýyny barha artdyrýar. Birleşe...

Resmi habar

  • 17.04.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, türkmen halkynyň milli baýlygy we buýsanjy bolan behişdi bedewlerimiziň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak maksady bilen, şeýle hem “Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli bäsleşikleri g...

Online hyzmatlaryny bermek işi ýola goýuldy

  • 18.04.2021
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek, Türkmenistanyň adalat edaralarynda berilýän hukuk kömekleriniň hilini ýokarlandyrmak babatynda berýän tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň adalat edaralary tarapyndan birnäçe işleriň durmuşa geçirilýändigi barada ...

Türkmenistanda ählihalk ýowary geçirildi

  • 17.04.2021
Şu gün ýurdumyzda hem-de paýtagtymyzda şanly seneler — mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli ählihalk ýowary geçirildi. “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň bahar paslynyň hoştap howaly günlerinde geçirilen bu çärä hormatly Pre...

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary we komitetleriň ýolbaşçylary saýlandy

  • 14.04.2021
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty karar edýär: «Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 11-nji we 18-nji maddalaryna laýyk...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

  • 14.04.2021
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalaryny bellemek hakynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 78-nji maddasyna laýyklykda, karar edýärin: Türkmenistanyň şu raýatlaryny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna bellemeli: Kasymguly Gulmyradowiç Babaýewi, ...

Ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça geçirilýän «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşiginiň teswirnamasy

  • 14.04.2021
«Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda», «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda» hem-de «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynda» göz öňünde tutulan wezipeleriň amala aşyrylma...

Oraza aýy mynasybetli döwlet Baştutanynyň adyna gutlag hatlary gelip gowuşýar

  • 13.04.2021
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç! Gadyrly doganym! Size hem-de Türkmenistanyň ähli halkyna musulman ymmatynyň sarpa goýýan mukaddes Oraza aýynyň gelmegi bilen bagly päk niýetli arzuwlarymy hem-de tüýs ýürekd...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Milli Geňeşiň iki palatasynyň birinji bilelikdäki mejlisinde eden çykyşy

  • 14.04.2021
Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary! Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary! Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary! Hormatly mejlise gatnaşyjylar! Häzirki döwürde Türkmenistan giň gerimli özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýar. ...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň iki palatasynyň bilelikdäki birinji mejlisini geçirdi

  • 14.04.2021
Şu gün paýtagtymyzda Halk Maslahatynyň Diwanynyň ajaýyp binasynyň açylyş dabarasy boldy hem-de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň täze palatasynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisi geçirildi. Bu çärelere hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Täze dolandyryş-işewürlik merkezi ...